Anunț de recrutare și selecție pentru desemnarea directorului general al S.C. Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.

Consiliul de Administratie al SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA, societate comerciala aflata sub autoritatea tutelara a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, jud. Cluj, anunta organizarea concursului pentru ocuparea postului de: DIRECTOR GENERAL al societatii, in conformitate cu dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului.

Obiectivele urmarite in cadrul procedurii de evaluare si selectie a candidatilor sunt: imbunatatirea performantelor intreprinderii prin angajarea celor mai competente persoane capabile sa indeplineasca atributiile functiei in conditii de eficienta, eficacitate si economicitate.

Criterii generale obligatorii.

Pentru a se califica pentru pozitia de Director general al SC Compania de Salubritate Campia Turzii SA, candidatul trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii generale obligatorii:

a) cetatenie română sau a altor state membre ale Uniunii Europene;

b) studii superioare finalizate cu diplomă de licență;

c) experiență relevantă (minim 5 ani) in consultanță în management sau in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societăți din domeniul privat;

d) experienta în funcții de conducere și/sau administrare al unor intreprinderi publice sau societati private din domeniul serviciilor de salubrizare a localităților;

e) experienta in gestionarea unui buget de minim 500.000 euro.

f) să nu aibă inregistrate in cazierul judiciar infracțiuni incompatibile cu calitatea de Director general;

g) să nu fi fost implicat intr-un litigiu cu SC Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. sau cu autoritatea publica tutelară solutionat definitiv in defavoarea candidatului;

h) să nu fie in stare de incompatibilitate, conform legii;

i) declarație pe proprie răspundere că a fost/nu a fost lucrător sau colaborator al fostei securități.

Criterii eliminatorii.

1. Inscrieri in cazierul judiciar si fiscal;

2. Demiterea din functiile detinute conform legislatiei in vigoare (din domeniul public sau privat).

In procedura de selectie, pentru ocuparea pozitiei de director general al SC Compania de Salubritate Campia Turzii S.A., candidatii vor fi evaluati pe baza urmatoarelor criterii de evaluare:

1. COMPETENTE

1.1. Competente specifice sectorului de activitate;

1.2. Competente profesionale de importanta strategica:

• întelegere aprofundata a sistemelor de management a societatii si a cerintelor unei activitati eficiente;

• intelegerea directiilor strategice de dezvoltare a serviciului de salubrizare la nivel local, regional;

• capacitate de luare a deciziilor si de evaluare a impactului acestora asupra intreprinderii si angajatilor acesteia;

• capacitatea de organizare si coordonare;

• experienta in aplicarea unor masuri de imbunatatire a activitatii;

2. Integritate si reputatie.

Procedura de desfășurare a selectiei este următoarea:

Persoanele interesate pot depune, pana in data de 20.11.2017 ora 15,00, la Secretariatul societatii SC Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. din Câmpia Turzii, Pța.Unirii, nr. 16C, jud. Cluj, următoarele documente:

• cerere de depunere a candidaturii care va conține si opisul documentelor din dosarul de candidatură (model pus la dispozitie de societate);

• curriculum vitae;

• copie act identitate;

• copie diplomă licență;

• adeverința medicală care să ateste starea de sanatate;

• cazier judiciar și fiscal;

• declarație pe proprie răspundere că nu a suferit vreo condamnare pentru fapte de corupție sau infracțiuni economice;

• declaratie (netipizată) de consimtamant prin care candidatul iși exprimă acordul de a i se procesa datele personale in scopul exclusiv al procedurii de recrutare și selecție;

• declaratie pe proprie raspundere ca a fost/nu a fost lucrător sau colaborator al fostei securitati.

Dosarele de candidatura se vor depune la sediul societatii din Municipiul Câmpia Turzii, la secretariat, in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data publicarii anuntului de selectie.

Fiecare dosar depus va primi un numar de inregistrare cu data si ora depunerii.

Pe fiecare dosar de candidatura se va mentiona textul scris “Candidatura pentru functia de Director General al SC Compania de Salubritate Campia Turzii S.A.”, numele si prenumele candidatului, domiciliul, numar de telefon de contact, adresa de e-mail pentru corespondenta.

Candidatii vor fi informati prin e_mail sau telefonic asupra rezultatelor fiecarei etape a procedurii de selectie.

Informatii suplimentare se pot solicita la sediul societatii, sau prin email: office@compsal.ro

19 Octombrie 2017